Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа

Міністерство освіти і науки України

Кам`янець – Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

Економічний факультет

Курсова бота

з дисципліни: «Економіка праці і соціально - трудові відносини»

на тему: «Заохочення працівників як способ управління персоналом»

Кам`янець – Подільський

2010


ЗМІСТ

Вступ

Розділ І Теоретичні аспекти управління персоналом

1.1 Управління персоналом в сучасній ретроспективі

1.2 Методи управління персоналом

1.3 Стилі управління

1.4 Теорії управління персоналом

Розділ ІІ Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа Практичне значення заохочення працівників як способу управління

2.1 Поняття і види заохочення

2.2 Поняття мотивації як 1-го з видів заохочення

Розділ ІІІ Входи підвищення ефективності заохочення персоналу як способу управління персоналом

3.1 Неординарна мотивація – як один із механізмів підвищення ефективності діяльності персоналу

3.2 Як краще заохочувати працівників

Висновки і пропозиції

Перечень використаних джерел


ВСТУП

Актуальність теми.В умовах соціально-економічного розвитку Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, що склалися в Україні, неефективне використання людських ресурсів, від діяльності яких значною мірою залежить підйом вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету і ВВП. Ключовим фактором успіху у вирішенні даної проблеми є мотивація високопродуктивної праці персоналу підприємства.

Делему здійснення мотиваційної Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа діяльності на підприємствах розглядали у своїх ботах такі вчені-економісти: А. Сміт, Ф. Тейлор, Г. Емерсон, Е. Мейо; всесвітньо відомі автори теорій мотивації – А. Маслоу, К. Альдерфер, Д. Мак-Клелланд, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор, В. Оучи, В. Врум, С. Адамс, а також зарубіжні та вітчизняні вчені – А. Афонін, Д Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. Богиня, В. Гриньова, М. Дороніна,Г. Дмитренко, А. Єгоршин, А. Колот, О. Новікова, В. Онікієнко, Г. Цехановецький.

Однак у процесі інноваційно-структурної перебудови економіки України змінюються потреби, цінності, мотиваційна природа людини. Недостатньо дослідженими є питання, що стосуються управління мотиваційним процесом працівників, виявлення потреб персоналу, які переважають Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа у певний момент, ціннісних орієнтацій у сфері праці, змін у структурі мотивів трудової діяльності з метою прогнозування їхнього розвитку і впливу на виробничі результати. У зв'язку з цим невирішеними залишаються проблеми визначення найбільш дієвих у даний період важелів впливу на персонал, розробки і впровадження на вітчизняних підприємствах стимулюючих систем, які встановлюють Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа тісний зв'язок між оплатою праці робітника й ефективністю його діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою та сприяють найбільш повному задоволенню його актуальних потреб і дозволяють модифікувати поведінку в необхідному для підприємства напрямку, що веде до досягнення високих виробничих итогів.

Метаізавдання дослідження. Метою курсової роботи є теоретичне Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа обґрунтування підходів до ефективного стимулювання працівників підприємств на основі комплексної оцінки итогів їхньої праці. Поставлена мета вимагала вирішення в ході виконання роботи наступних завдань:

визначення сутності та змісту мотивації праці на основі аналізу й узагальнення існуючих мотиваційних теорій, теоретичних і практичних підходів;

узагальнення сучасних способів матеріального і нематеріального стиму-лювання Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа трудової активності як важливого фактора мотивації праці;

обгунтування заохочення працівників як способу управління персоналом;

обґрунтування матеріальних стимулів у системі факторів, що спонукають працівників до действенної праці, їхніх можливостей стимулювати активізацію трудової діяльності;

Об'єктом дослідження є процес заохочення працівників як способ управління персоналом.

Предмет дослідження –теоретичні Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа та методичні підходи з організації прийняття практичних рішень щодо заохочення праці персоналу підприємства.

Методи дослідження: глибокий аналіз літературних джерел по даній темі, способ аналізу і синтезу, аналітичний способ і способ абстрагування.


Розділ І Теоретичні аспекти управління персоналом

1.1 Управління персоналом в сучасній ретроспективі

Менеджер по персоналу - професія молода. Як різновид Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа діяльності менеджера вона зародилася наприкінці минулого століття. Поява фахівців по боті з персоналом, що мають підготовку в області промислової соціології і психології, означало справжню революцію в традиційних формах кадрової роботи. Якщо до цього кадрова бота була функцією лінійних керівників різного рівня і рангу, а також працівників (і керівників Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа) кадрових служб, що займаються облікової, контрольною і адміністраторською діяльністю, то виникнення управлінської (штабної) функції, пов'язаної з забезпеченням належного рівня кадрового потенціалу організації, істотно розширило діапазон задач і підвищило значення цього напрямку менеджменту. Саме з появою управління персоналом як спеціалізованої штабної діяльності в системі сучасного менеджменту пов'язане становлення Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа кадрового менеджменту, що поступово інтегрує і трансформує сформовані форми кадрової роботи. Важливим етапом цього процесу стали асиміляція ідей системного підходу, розробка різних моделей організації як системи - не тільки функціонуючої, але і такої, що розвивається, - на основі яких сформувався новий підхід у кадровому менеджменті - управління людськими ресурсами.[6, с.290]

Становлення форм спільної творчої діяльності Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа пов'язано з трансформацією історично їй попередніх форм організації спільної діяльності: спільно-послідовної, спільно-взаємодіючої, спільно-індивідуальної. Саме в такій послідовності в ХХ ст., як показує досвід менеджменту різних організацій у розвинутих країнах, відбувається розвиток основних форм спільної творчої діяльності. Цей процес, якщо його розглядати в Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа рамках організаційно-культурного підходу, можна інтерпретувати як фази становлення партиципативної організаційної культури, а ті трансформації, що перетерплювали бюрократична, органічна і підприємницька культури, послідовно генерували парадигми кадрової роботи в менеджменті капіталістичних країн.

Розкриємо логіку цього історичного процесу організаційно-культурної еволюції. Технократичний підхід, що корениться у філософії позитивізму, був перенесений (найбільш відома фігура в Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа цьому підході - Ф. Тейлор) у практику організації виробничих і трудових процесів у зв'язку з різко зрослою потребою підвищення ефективності діяльності великомасштабних виробничих систем, орієнтованих на випуск серійної масової продукції. Працівник у подібного роду людино-машинних системах трактувався як "гвинтик", і неувязка оптимізації функціонування таких технологій зважувалася Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа на шляхах раціоналізації соціально-виробничих зв'язків і трудових процесів за рахунок використання більш ефективних механізмів контролю і винагороди. Кінцева мета раціоналізації - підвищити рівень експлуатації всіх елементів (у тому числі і "людського матеріалу") цих систем.

Негативні соціальні наслідки подібного роду раціоналізації, особливо в кризових ситуаціях (у першу черга Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, в умовах воєн), ріст продуктивності праці за рахунок впровадження елементів його наукової організації, стали очевидні уже в другій половині 20-х рр. і породили серію соціальних експериментів (хоторнські дослідження Е. Мейо). Гуманізація трудових відносин, залучення працівників в обговорення питань, що стосуються їх виробничої діяльності, використання позитивних ефектів групової самоорганізації - такі найважливіші Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа принципи доктрини людських відносин. Її реалізація вперше додала найманому працівнику статус (хоча і нерівноправного) напарника у взаєминах с менеджером і хазяїном підприємства, если необхідно було врегулювати важливіші соціальні і трудові питання. Гарантією цього стилю взаємин могла стати тільки колективістська солідарність трудящих, що знаходить інституціональне вираження в діяльності професійних Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа альянсів. [1, с.241]

Колективістська по своїй природі ідеологія професіоналізму, властива масовим професіям, до середини 50-х рр. стала гальмом на шляху науково-технічного прогресу, оскільки широке впровадження технічних нововведень витісняло масову малокваліфіковану працю.

Стимулювання індивідуального професійного розвитку за рахунок включення механізмів особистої зацікавленості і индивидуальної відповідальності - така специфіка нового підходу в кадровому менеджменті, що Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа одержав поширення в розвинутих країнах у 60-70-і рр. ХХ ст.. Його застосування, у кінцевому рахунку, було націлено на те, щоб підвищити підприємницьку активність усіх працівників і зробити підприємство більш конкурентноздатним.

Однак орієнтація на споживчу мотивацію працівника, гіпертрофія егоїстичної моралі вели до ерозії морально-психологічного клімату організації Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, знижуючи в цілому ефективність її діяльності. Тому в якості протиотрути природним виглядало повернення (у тієї чи інший формі) до колективістських цінностей, що забезпечують здорову атмосферу в організаціях, де працівники, поєднувані в тимчасові і постійні робочі групи, займаються спільною діяльністю. В умовах глибокої структурної кризи 70-х рр. створення нормальної, з погляду рішення Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, як правило, неординарних заморочек, форми організації для таких робочих груп стало першорядною задачею. Соціальна і культурна творчість самих працівників, їхня особиста участь у самоорганізації і самоврядуванні спільною діяльністю, взаємний контроль, взаємодопомога і взаємозамінність, прояснення загальних цінностей і цілей, що визначають поводження кожного члена команди, колективна відповідальність за результати і високу Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа ефективність роботи, усілякий розвиток і використання індивідуального і групового потенціалів - такі доданки нового підходу в кадровому менеджменті 80-90 р. ХХ ст., яке отримало назву team management - командний менеджмент.

Таким чином, можна говорити про чотири основні парадигми в кадровому менеджменті в ХХ ст. :

· доктрина наукової організації праці;

· доктрина Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа людських відносин;

· доктрина контрактації індивідуальної відповідальності;

· доктрина командного менеджменту.

Причому остання парадигма являє собою органічний синтез послідовних трансформацій, що історично передують партиципативній організаційній культурі інших організаційних культур. І з цього погляду відсутність у тій чи інший національній чи корпоративній організаційній культурі історично попередніх і модернізованих елементів усіх трьох організаційних культур - бюрократичної Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, органічної і підприємницької - робить дуже проблематичною повноцінну реалізацію доктрини командного менеджменту в силу недостатньо ефективної організації діяльності, неадекватного морально-психологічного настрою чи (і) низького рівня професіоналізму. Ця детермінованість ступенем зрілості національної і корпоративної організаційної культури застосування передових методів кадрового менеджменту в управлінні персоналом объяснює, зокрема, неможливість штучного перенесення навіть найефективнішого Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа інструментарію кадрової роботи в практику вітчизняних кадрових служб.

1.2 Методи управління персоналом

Механізм управління являє собою систему органів управління, засобів і способів, спрямованих на задоволення потреби підприємства в робочій силі необхідної кількості, якості й до визначеного часу. Цілі управління досягаються шляхом реалізації визначених принципів і способів.

Принципи, що тлумачаться Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа в теорії управління як стійкі правила свідомої діяльності людей у процесі управління, обумовлені дією об’єктивних законів. Методи виступають як способи реалізації принципів.

Способ управління — це сукупність (система) управлінських прийомів, що сприяють забезпеченню високої ефективності діяльності організації. За допомогою правильного вибору способу управління забезпечується чітка організація процесу управління та Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа усієї виробничо-економічної діяльності.[7, с.40]

Серед способів, використовуваних в управлінні персоналом, є загальні, обширно застосовувані в управлінні іншими об’єктами (виробництвом, народним господарством у цілому): адміністративні, економічні, соціально-психологічні — і велика кількість конкретних, часткових способів.

Економічні методи — це ціла система мотивів і стимулів, що спонукують усіх працівників плідно трудитися на Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа загальне благо. Тобто це система прийомів і методів впливу на виконавців за допомогою определенного порівняння витрат і итогів (матеріальне стимулювання і санкції, фінансування і кредитування, заработная плата, собівартість, прибуток, ціна).

Адміністративні методи управління це методи прямого впливу, що носять директивний, обов’язковий нрав. Вони засновані на дисципліні, відповідальності, владі Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, примусі. Адміністративні методи, для яких характерним є прямий централізований вплив суб’єкта на об’єкт управління, включають: організаційно-стабілізуючі (закони, статути, правила, інструкції, положення тощо), розпорядницькі (накази, розпорядження), дисциплінарні (догани, реалізація форм відповідальності).

Організаційне нормування включає норми і нормативи витрат ресурсів в процесі діяльності фірми.

Управління виробництвом здійснюється й Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа на основі правових норм, котрі стосуються організаційних, майнових, трудових та інших відносин у процесі виробництва.

Соціально-психологічні методи управління. Оскільки учасниками процесу управління є люди, то соціально-психологічні методи управління тісно пов’язані з іншими способами управління. За допомогою цих способів активізуються цивільні і патріотичні почуття, регулюються ціннісні Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа орієнтації людей через мотивацію, норми поведінки, створення соціально-психологічного клімату, моральне стимулювання, соціальне планування і соціальну політику на підприємстві (в організації). До цих способів відносяться моральне заохочення, соціальне планування, переконання, особистий приклад, регулювання міжособистісних і міжгрупових відносин, створення і підтримка морального клімату в колективі.

Мотивація виконавця. Мотиваційне управління концентрується Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа на впливі на стан мотивації (ступеня ідентифікації співробітника з фірмою, формуванні його мотивів); почутті його власного достоїнства (поваги як особистості, повідомлення про його значення для фірми, чекання итогів від його діяльності); приведенні мотивів у дії (обговорюються особисті інтереси й можливості співробітника); посиленні мотивів; оцінці роботи й атестація Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа (перегляд зарплати, ріст, додаткові вигоди); задоволенні потреб; забезпеченні процесу мотивації.

В свої боті керівник дуже повільно використовує найбільш значущі економічні важелі управління: заработная плата робітникам залежить від лише тарифних ставок, від стажу працівника, від його посади, але дуже не много — від саме його праці, її ефективності та результативності. Існуюча система Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа премій призначена для того, щоб скорегувати дуже малі тарифні ставки, а не для заохочення працівників.

Не достаточно уваги приділяє керівник й соціально-психологічним способам управління, віддав їх здійснення своєму защитнику, котрий має здібності до вирішення цього питання.

Не більше уваги він надає й мотивації робітників, бо, чесно кажучи, сам на має Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа її: матеріальний добробут його власної родини здійснюється в кількох магазинах, що належать його дружині, а сам він не раз зазнавався своїм робітникам, що його бота є для нього своєрідним хобі чи навіть засобом „чімсь зайняти для себя у житті”.

Остається визначити, що він більш схильний до використання адміністративних способів Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, але знов ж таки з допомогою свого защитника: саме останній з його розпорядження складає накази, посадові інструкції, сітковий графік тощо.

1.3 Стилі управління

Стиль управління - Це типова манера і спосіб поведінки менеджера. Стилі можуть класифікуватися за різних критеріїв:[3, с.177]

1. Критерій участі виконавців у управлінні.

Найбільше чітко здесь Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа розрізняють три стилі:

— авторитарний (одноосібно менеджер вирішує і наказує — співпрацівники виконують),

— співпричетний (співробітники беруть участь тією чи іншою мірою в прийнятті рішень),

— автономний (менеджер відіграє стримуючу роль — співробітники вирішують самі, звичайно більшістю).

Авторитарний стиль управління має різновиду:

— диктаторський стиль (менеджер усі вирішує сам, співробітники виконують під погрозою санкцій),

— автократичний (менеджер має Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа у своєму розпорядженні величавый апарат влади),

— бюрократичний (авторитет менеджера спочиває на формальних ієрархічних положеннях системи),

— патріархальний (менеджер має авторитет „глави родини”, співробітники необмежено йому довіряють),

— прихильний (менеджер використовує свої неповторні особисті якості і має високий авторитет, співробітники тому стежать за його рішеннями).

Співпричетний стиль теж має варіанти:

— комунікаційний стиль Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа (менеджер утрудняється в ухваленні рішення й інформує співробітників, останні задають питання, висловлюють свої думки, однак зрештою повинні йти вказівкам менеджера),

— консультативний стиль управління (те ж саме, але рішення приймаються спільно та колегіально),

— спільне рішення (менеджер висуває делему, вказує обмеження, співробітники самі приймають рішення, менеджер зберігає право вето).

З даної Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа класифікації стиль управління належить до співпричетного з акцентом на комунікаційному його варіанті: більш-менш принципові питання обговорюються ним з тими особами, хто має відношення до их, він вислухує різні думки, але рішення приймає сам. [5, с.122]

2. Класифікація стилів управління за переважним критерієм функцій управління:

— управління через інновацію (розробка інновації — як Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа керівне завдання);

— управління за допомогою завдання мети (на кожнім ієрархічному рівні задають мети, мається напрям в способі її досягнення, обмежений кошторисом і контролем). Переваги: воля реалізації, здійснення особистих цілей, відповідальність за итог. Недоліки: тверда система планування, інтенсивний контроль, відсутність причетності співробітників, витрати на контроль;

— управління через узгодження мети Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа (це змішана форма управління через завдання мети і через причетність співробітників. Співробітники беруть участь у встановленні цілей). Переваги: узгодження цілей — краща умова їхнього досягнення, орієнтування на мету, а не на спосіб, здійснення особистих цілей у боті, загальний контроль, відповідальність, причетність. Недоліки: тверда система планування, витрати часу на узгодження, протиріччя з ієрархічною Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа системою, інтенсифікація контролю;

— управління через правила рішення;

— управління через мотивацію;

— управління через координацію;

— управління тільки у виняткових випадках (менеджер залишає за співробітниками рішення, зв’язані з виконанням задач. Утручання відбувається у виняткових випадках — особливо критичні ситуації, ігнорування можливості рішення, відхилення від заданих цілей).

Із цієї класифікації стиль Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа належить до останнього — управління тільки у виняткових випадках. Вибір цього стилю, ймовірно, витікає з того, що журнальчикістика — це творча бота з особливим стилем праці, більш вільним, ніж у багатьох інших організаціях, з наданням працівникам значних прав на ініціативу та власне бачення сутності проблеми.

1.4 Теорії управліня персоналом

Теорії управління „Х” та „Y Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа”. Дуглас Мак Грегор, відомий вчений в області лідерства, розробив теорію управління „Х” та „Y”. Він назвав передумови автократичного керівника стосовно працівників теорією „Х”. Автократичний лідер в управлінні авторитарний. Автократичний керівник має достатню владу, щоб нав’язувати свою волю виконавцям, і в разі потреби без коливань прибігає до цього Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. Автократ навмисно апелює до потреб більш низького рівня своїх підлеглих, виходячи з припущення, що це той самий рівень, на якому вони оперують. Відповідно до теорії „Х”:[8, с.205]

1. Люди споконвічно не люблять трудитися і при будь-якій можливості уникають роботи.

2. У людей немає честолюбства, і вони намагаються позбутися від Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа відповідальності, віддають перевагу тому, щоб ними керували.

3. Більше всього люди хочуть захищеності.

4. Щоб змусити людей трудитися, необхідно використовувати примус, контроль і погрозу покарання.

Уяви демократичного керівника про працівників відрізняються від уяв автократичного керівника. Мак Грегор назвав це теорією „Y”. Відповідно до неї, праця — процес природний, і якщо умови сприятливі, люди не Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа тільки приймуть на для себя відповідальність, вони будуть прагнути до неї. Якщо люди залучені до організаційних цілей, вони будуть використовувати самоврядування і самоконтроль.

Мені складно вирішити, до якого з типів управління — „Х” чи „Y” — належить управління. Мабуть, до „Z” — до схильності потурати та попускати. Повторимо: як Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа би не постійні фінансові вливання з боку міського бюджету та організаційна та управлінська підтримка з боку його защитника — у редакції газети було б набагато біль заморочек з її діяльністю.

Управлінські ролі. Генрі Мінтзберг виділив 10 управлінських ролей. Він визначив їх так, як показано в табл. 1.

Таблиця 1. Управлінські ролі

Міжособистісні Інформаційні Вирішальні
Номінальний глава Аналітик Підприємець
Лідер Глашатай Охоронець порядку
Зв’язковий Представник Розподільник ресурсів
Посередник

Ці Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа ролі сполучаються в команді, утворюючи конструктивний процес вироблення і прийняття рішень, обробки інформації.

Номінальний глава. Ця роль пов’язана з представленням організації за її межами і звичайно містить у собі так звані протокольні функції — присутність на обідах, конференціях і т.п.

Лідер. Менеджер, що виступає в цій ролі Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, хоче мати за своєю спиною згуртовану команду для досягнення поставлених завдань.

Зв’язковий. Роль, що включає контакти з іншою групою підприємств, їх частиною, усім зовнішнім світом.

Аналітик. Менеджер у цій ролі намагається співвіднести досягнуте з наміченим.

Глашатай. Роль щодо передачі інформації працівникам.

Представник. Більш офіційна роль, у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа якій менеджер представляє свій відділ і роз’яснює його позицію.

Підприємець. Сполучна роль, обумовлена творчим підходом до виконання завдань.

Охоронець порядку. Справи завжди йдуть не так, як хочеться. У цій ролі менеджер намагається повернути їх у потрібне русло і вивести на колишній курс.

Розподільник ресурсів. Ключова управлінська роль, що складається в Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа розподілі коштів для їх більш ефективного використання при досягненні поставленого завдання.

Посередник. Це роль торговця, що звичайно вимагає пошуку аргументів для одержання додаткових ресурсів.

Набір ролей, які даний менеджер буде грати, залежить від його становища в організації.

Керівник в своєї управлінської діяльності більш схильний до ролей „глашатай” та „розподільник ресурсів Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа”: він „спускає” розпорядження та керуючу інформацію від мерії (власника газети) до творчого колективу, тим самим він задає точку зору, з якої повинні висвітлюватися події в місті та країні, а також кому буде куплений компьютер’ютер чи нові стільці, він навіть особисто видає папір та батарейки до диктофонів Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа.

Критерій орієнтації на чи співробітників на виконання задач ("сітка" Блейка-Моутона).

П’ять типових стилів відображені на мал.1.


Стиль 1.1 (слабке управління) — немає тиску на співробітників, немає турботи про их, також слабка турбота про рішення задач менеджменту. Корисна віддача мала.

Стиль 9.1 (управління з задач) — зі співробітниками звертаються, як з виконавчими Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа механізмами, можна домогтися високої ефективності, але страждають людські відносини.

Стиль 1.9 (клубне управління) — панує дружня атмосфера, але зневажають рішенням задач.

Стиль 5.5 (управління по середньому шляху) — досягається компроміс між вимогами з роботи й інтересів співробітників, середня продуктивність праці.

Стиль 9.9 (сильне управління) — ідеальний стиль.[2, с.97]

Щодо нашого прикладу, до неподалеку від істини Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа буде коефіцієнт біля 2.2: низька орієнтація як на працівників (в газеті існує дуже велика текучість кадрів), так і на виконання завдань (тираж газети значною мірою існує завдяки тиску відповідалеких робітників мерії на керівників підприємства та організацій, які мають виписувати газету для своїх робітників).


Розділ ІІ Практичне значення заохочення працівників як способу управління Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа

2.1 Поняття і види заохочення

Одним з найпотужніших та найефективніших засобів стимулювання персоналу до творчої та интенсивної праці є заохочення. Заохочення є закономірним результатом позитивної оцінки дій працівника та итогів його праці. Воно реалізується шляхом публічного визнання наград працівника.Правовими нормами встановлюється ціла система стимулювання праці, яка Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа включає внутри себя види заохочень, підстави для заохочень та порядок їх застосування.

Законодавство України надає роботодавцям можливість застосовувати достатньо широку систему заохочень працівників за успіхи у боті, які поєднують у собі матеріальні та моральні стимули.

Моральними є заохочення, які не пов’язані із наданням працівникові будь-яких матеріальних цінностей: виплатою Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа грошових сум, врученням подарунків, продукції, наданням будь-яких послуг, пільг та ін. Сутність морального заохочення полягає в офіційному та прилюдному визнанні досягнень працівників та їх особливої ролі у загальних успіхах підприємства.

У відповідності до Кодексу законів про працю України (статті 143–146) та Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, установ, організацій заохочення застосовуються за успішне й сумлінне виконання трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці та якості продукції, тривалу та бездоганну боту, новшество у праці та за інші досягнення у боті. Отже, законодавство у даному випадку надає суб’єктам господарювання та бюджетним організаціям повну свободу у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа виборі засобів стимулювання працівників та процедури їх застосування. При цьому закон тлумачить заохочення не лише як засіб стимулювання працівників, але й як основний фактор, що сприяє забезпеченню трудової дисципліни. У правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства встановлюються певні види морального та матеріального заохочення. Крім того, зазначені питання можуть регулюватись іншими нормативними документами Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, зокрема положеннями про преміювання, де передбачаються показники, досягнення яких дає право на застосування відповідного виду заохочення.

Як засвідчує практика, основними видами морального заохочення є оголошення подяки, нагородження почесною відзнакою, грамотою, занесення прізвища працівника до Книжки пошани, присвоєння почесних звань, підвищення у кваліфікаційному класі або розряді. Застосування моральних заохочень Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа на окремих підприємствах може набувати форми певної чіткої системи, яка передбачає різні рівні морального заохочення, кожний з яких залежить від такового показника, як стаж бездефектної роботи на підприємстві. При цьому кожному рівню відповідає відповідна форма морального заохочення. Перехід на наступні рівні відбувається послідовно, в міру зростання морального авторитету определенного працівника.

Моральне Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа заохочення реалізується у формі визнання та схвалення наград працівника, пошани до нього з боку трудового колективу. Воно ґрунтується на моральній заінтересованості робітників і службовців у результатах своєї праці. Вже сам факт заохочення сприймається працівником як висока оцінка його праці та наград у даному колективі.

Почесне виділення із Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа середовища колег по боті вже саме по собі дисциплінує, примушує посилити вимогливість до для себя, заного, з позиції «кращого», оцінювати ситуацію та шукати шляхи до покращення своєї роботи. Моральний вплив у певній мірі здійснює на працівника і факт матеріального стимулювання за відмінну боту. Моральні стимули до праці починають Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа проявлятись, если працівник за високі показники у боті отримує відповідну матеріальну винагороду. Працівник має бути матеріально заінтересованим у результатах своєї праці. Розмір його винагород залежить від виконання ним норм, якості роботи, економії часу та витратних матеріалів.

Роботодавець має прагнути, щоб на його підприємстві рівень зарплати та інших матеріальних виплат був вищим, ніж Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа у середньому на ринку, адже це в значній мірі буде сприяти вирішенню кадрового питання — на вакантні посади такового підприємства буде стояти черга, і з неї вже можна буде обирати найкращих.

Для того, щоб людина цінувала свою боту та намагалась виконувати її якомога краще, необхідно, щоб вона Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа ставилась до неї свідомо. Кожного працівника необхідно переконати, що він є членом команди, що від його праці залежить кінцевий итог роботи всього колективу. Іншими словами, працівник має бути матеріально заінтересованим у результатах роботи всього підприємства, адже розмір матеріальної винагороди колективу і працівника знаходиться у прямій залежності від итогів роботи всього підприємства.

Поєднання Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа матеріальних і моральних стимулів та правильне співвідношення форм матеріального і морального заохочення є необхідною умовою їх ефективності для формування у робітників і службовців правильного ставлення до праці.

Згідно статті 143 Кодексу законів про працю України до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Таким чином, жодний перелік видів заохочень, зокрема той, що міститься у пункті 21 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку, не є обов’язковим і може бути лише своєрідним орієнтиром для роботодавця та трудового колективу.

У разі, якщо підприємство не має належним чином затверджених правил внутрішнього Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа трудового розпорядку, або у их відсутній перелік видів заохочень та порядок їх застосування, роботодавець також має право застосовувати заохочення. Їх види можуть встановлюватись у колективному контракті, або іншому локальному нормативному акті.

Поряд з нормативним регулюванням заохочень за сумлінну працю останнім часом використовується і договірне регулювання. Зокрема, воно характерне для Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа контрактної форми трудового договору. Укладаючи договор, сторони передбачають додаткові входи заохочення, крім тих, які визначені законодавством, у разі успішного виконання працівником взятих на для себя зобов’язань. Це можуть бути і разові винагороди, і премії, і оплата відпочинку під час відпустки та ін.

Крім того, не буде суперечити Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа вимогам закону і застосування заохочень, не передбачених локальними нормативними актами. Якщо у цих актах підприємств не встановлено конкретних показників та разумов заохочення, роботодавець вправі цілком довільно вирішувати питання про доцільність застосування заохочення до определенного працівника.

Однак, встановлення на підприємстві власного правового механізму заохочень та закріплення його у локальних актах створює Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа для працівника право на заохочення, яке має бути обов’язково до нього застосоване за досягнення певних показників у боті.

Таким чином, чітка регламентація правових підстав та мозгов заохочення у локальних правових актах підприємства вигідна, перш за все, працівникам, оскільки вона у значній мірі обмежує власника (або безпосереднього керівника) у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа свободі застосування заохочень, виборі форм і засобів стимулювання.

Як показує практика, найбільш формалізовані правила застосування заохочень є на підприємствах з достатньо потужними та активними профспілковими організаціями.

У відповідності до статті 144 Кодексу законів про працю України керівник підприємства або його відокремленого підрозділу, який користується правом наймання та звільнення працівників, має Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа застосовувати заохочення разом або за погодженням з профспілковим органом підприємства, установи, організації. Право вибору форми участі профспілкового комітету у вирішенні питання про застосування заохочень (спільно чи за погодженням) належить власникові і профкому.

Однак, якщо профспілкова організація на підприємстві відсутня, власник вправі самостійно заохочувати працівників.

Заохочення мають оголошуватись наказом в Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа урочистій обстановці і заноситись до трудових книжок працівників (частина 2 статті 143 КЗпП України). При цьому слід мати на увазі, що згідно правил ведення трудових книжок, записи до их мають ґрунтуватись на відповідних нормативних актах. Тому, внесення запису про заохочення, яке не передбачене відповідними локальними актами підприємства, не можна вважати Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа обгрунтованим.

Не буде суперечити вимогам закону поєднання кількох заходів заохочення.

Протягом строчку дисциплінарного стягнення входи заохочення до працівника не застосовуються. Своєрідним заходом заохочення таких працівників є дострокове зняття з их дисциплінарних стягнень.

Працівники, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги і пільги в галузі соціально Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа-культурного і житлово-побутового обслуговування. Таким працівникам має надаватись перевага при просуванні по боті, під яким розуміють надання більш кваліфікованої роботи, або переміщення на вищестоящу посаду. Просування по боті оформляється як переведення на іншу боту. У статті 143 Кодексу законів про працю України йдеться саме про перевагу при просуванні по боті. Можливість Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа переведення на більш кваліфіковану боту або вищу посаду залежить від наявності в організації відповідних вакансій. Але й їх наявність ще не створює у добросовісного працівника суб’єктивного права на просування, оскільки для цього необхідна відповідна кваліфікація, спеціальні знання, досвід роботи та ін.

Вибір кандидатів на просування в усіх випадках Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа здійснюється на основі всебічного врахування усіх особистих та ділових якостей працівника, одним з яких є його добросовісне ставлення до праці.

Окремими нормативними актами, зокрема Законом України «Про державну службу», питання кар’єрного росту регламентується більш детально. Так, переважним правом на просування по службі користуються державні службовці, які Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа досягли кращих итогів у боті, виявляють свій професійний рівень та зараховані у кадровий резерв.

Деякі специфічні види заохочень передбачають статути і положення про дисципліну. Так, відповідно до «Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту» за зразкове виконання службових обов’язків, ініціативність у боті встановлюються такі види заохочень: оголошення подяки, преміювання, нагородження Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа цінним подарунком, Почесною грамотою, присвоєння звання кращого працівника за професією, нагородження нагрудним значком і нагрудним знаком «Почесний залізничник».

У виняткових випадках за особливі трудові награды працівники можуть бути представлені у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа звання кращого працівника за даною професією (стаття 146 КЗпП України).

Особливістю цих заохочень є те, що вони застосовуються за рішеннями найвищих державних органів та посадових осіб.

Запровадження державних нагород України віднесено до компетенції Верховної Ради. Однак, на даний час такі нагороди Парламентом не встановлювались.

Достатньо поширеною є практика вручення відзнак Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа Президента України працівникам, які відзначились особливими трудовими наградами, що мають загальнодержавне значення. Цими відзнаками є:

відзнака Президента України — «Герой України», що передбачає вручення ордена «Золота Зірка» та ордена Держави;

відзнака Президента України — орден князя Ярослава Мудрейшего І, ІІ, ІІІ, ІV та V ступенів;

відзнака Президента України — орден «За заслуги Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа» І, ІІ, ІІІ ступенів.

Нагородження президентськими відзнаками здійснює Президент України, який також присвоює почесні звання.

Крім того, Кабінетом Міністрів України затверджена Почесна грамота Кабінету Міністрів України і затверджено Положення про порядок її вручення.

Як правило, клопотання про нагородження державними нагородами обговорюється у колективах організацій державної, комунальної, приватної та інших форм власності Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа або органами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій після погодження з місцевими органами державної виконавчої влади клопотання про нагородження направляють у центральні органи влади або управління.

У пріоритетних галузях економіки державою можуть запроваджуватись додаткові входи матеріального і морального заохочення працівників. Так, Указом Президента України від 9 січня Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа 1996 р. № 41/96

встановлено галузеву відзнаку «Шахтарська доблесть» І, ІІ, ІІІ ступенів.

Відомчі заохочувальні відзнаки можуть встановлювати міністерства, центральні органи виконавчої влади. Однак, цьому процесові має передувати експертиза та позитивний висновок Комісії по державних нагородах України при Президентові України.

Поширеною є практика визнання трудових наград найбільш успішних підприємств, а Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа також їх керівників та окремих працівників громадськими та релігійними організаціями шляхом вручення запроваджених ними нагород, премій та інших відзнак.


2.2 Поняття мотивації як 1-го з видів заохочення

Система стимулювання працівників є достатньо потужним фактором розвитку їх трудової активності. Однак, для того щоб цей інструмент застосовувався роботодавцями з максимальною ефективністю, необхідно мати Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа чітке уявлення про механізми поведінки людей та формування мотивів до продуктивної праці. Для забезпечення такої мотивації необхідно знати інтереси людей та визначати їх потреби.

Поняття «мотивація» є предметом дослідження соціології, психології, економіки, преподавательіки. Останнім часом його вивчення набуло більшої актуальності, оскільки економічний розвиток примушує шукати нові підходи до Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа управління персоналом.

У цьому сенсі цікавими вбачаються ряд теорій, розроблених західними вченими. За однією з их люди від природи ледачі, уникають роботи, не сприймають змін, їм не можна довіряти, тому у способах управління варто застосовувати стимулювання, контроль, покарання.

Протилежною їй є теорія про те, що люди вільні у виборі своїх дій Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, можуть працювати самостійно, без контролю, прояв довіри до их збільшує впевненість, зміцнює почуття колективізму, лояльність взаємовідносин, підвищує продуктивність праці. Зазначені позитивні моменти реалізуються шляхом децентралізації і делегування влади, тобто звільнення працівників від зайвого контролю, розширення трудових функцій, що викликає у их прагнення брати на для себя відповідальність і задовольняти Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа свої соціальні потреби і потреби у самоповазі.

Однак, найбільш близькою до реального стану речей вбачається теорія, згідно з якою традиційно організовані колективи не відчувають браку творчості чи винахідливості, але їм не вистачає духовних стимулів, дисципліни, відданості справі, віри у нововведення, що є необхідним фактором для підвищення продуктивності праці Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. За цією теорією ключем до ефективної діяльності є принцип співучасті, який передбачає демократичний стиль керівництва, залучення підлеглих до прийняття рішень, дотримання трьох елементів організаційної культури — довіри, такту, близькості.

З урахуванням вказаних наукових розробок завдання роботодавця полягає у тому, щоб при забезпеченні належної мотивації до праці зосередити увагу на Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа дослідженні особливостей стимулювання роботи з точки зору психологічної структури людини, на виявленні у працюючих внутрішніх спонукань до трудової діяльності — таких як захопленість працею, втіха від неї, збагачення можливостей і змісту роботи. Однак, при цьому не можна забувати, що заінтересоване ставлення людини до праці можливе лише шляхом задоволення її потреб згідно з Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа індивідуальними особливостями, інтелектуальним чи іншим внеском, що є зовнішнім фактором стимулювання працівників.

Важливе значення в управлінні персоналом має забезпечення певної збалансованості факторів зовнішнього і внутрішнього стимулювання. У зв’язку з цим власник або безпосередній керівник має розробляти і використовувати ті механізми, які будуть найкращим чином регулювати поведінку працюючих. До Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа групи зовнішніх факторів, які, у першу чергу, спрямовані на задоволення матеріальних потреб працівника, належать матеріальні стимули: заробітна плата, премії, дивіденди та ін. Вони мають застосовуватись з урахуванням фінансового стану підприємства, професійного, освітнього, вікового стану працюючих та інших факторів.

Система матеріального стимулювання має бути гнучкою та постійно пристосовуватись до реальних потреб Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа працюючих, які можуть полягати у необхідності надання додаткових оплачуваних відпусток, оплаті медичних послуг, дотаціях на транспортні витрати, допомозі при виході на пенсію, підвищенні освітнього рівня та перепідготовці за рахунок підприємства, наданні безпроцентних позичок, продажу продуктів за пільговими цінами та ін.

Входи заохочення нематеріального нраву мають забезпечувати моральне Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа задоволення з урахуванням особистих нахилів працівників, їхніх спрямувань, здібностей, освіти, кваліфікації, культури, статусу.

Вдале поєднання заходів матеріального та морального стимулювання працівників буде сприяти у формуванні мотивів сталої і тривалої дії, які відзначаються глибоким проникненням у внутрішній світ людини і здатністю викликати втіху від самої роботи, від усвідомлення її Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа важливості, захопленості нею. Це має надзвичайно важливе значення для ефективного управління персоналом, оскільки забезпечує найповніші прояви трудової активності працівників.

Адміністрація має своєчасно здійснювати оцінку трудової діяльності працівника і застосовувати входи матеріального та морального заохочення. Несвоєчасна, необ’єктивна чи некорректна оцінка праці того або іншого працівника не лише знижує його ділову активність Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, але й плохо позначається на його моральному стані.

Соціологічними дослідженнями встановлено, що постійна увага до працівників та доброзичлива атмосфера можуть підняти продуктивність праці на 300%, схвалення — привести до покращення роботи на 87,8%, а зауваження лише на 11,9%.

Однак, практика показує, що на ряді підприємств входи дисциплінарного стягнення застосовуються значно частіше, ніж заохочення Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, що не можна визнати правильним, оскільки на будь-якому підприємстві працівників, які мають потенціал до творчого та добросовісного відношення до праці, завжди більше, ніж порушників трудової дисципліни.

Матеріальні та моральні заохочення необхідно застосовувати в органічній єдності, адже вони не замінюють, а доповнюють один 1-го. Кожному працівникові необхідно дати Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа зрозуміти, що заохочення за трудову активність — це справедливо.

Таким чином, заохочення є загальним поняттям, що включає у для себя схвалення, визнання, позитивну оцінку успіхів у боті працівників з боку, перш за все, власників підприємств, а також громадських організацій і держави. Його призначення — відмітити, виділити кращі трудові колективи і окремих працівників, що Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа показали трудову активність, стимулювати правильне і добросовісне виконання робітниками і службовцями своїх трудових обов’язків.

Соціологічні дослідження, які проводились у різний час по всіх регіонах України, проявили, що за теперішньої економічної ситуації головне значення у системі оцінки та стимулювання трудової активності працівників має оплата праці, яка розглядається, перш за Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа все, як необхідна умова забезпечення нормальної життєдіяльності людини. Однак, регулююча та стимулююча функції заробітної плати, премії та інших виплат значно послаблюються у тих галузях, регіонах та окремих підприємствах, де вони мають невиправдано низький розмір та ще й виплачуються нерегулярно. За таких разумов існуючий рівень матеріальних винагород Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа навіть не забезпечує обычного відтворення робочої сили. Для таких підприємств вкрай необхідно вжити ряд заходів, спрямованих на зменшення витрат виробництва, підвищення продуктивності праці, реструктуризацію системи оплати праці. Ця неувязка має загальнодержавне значення, адже для обычного відтворення робочої сили рівень оплати праці у структурі валового внутрішнього продукту має становити не 10–15%, як сразу, а Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа 50–70%.

Практика показала ефективність більш широкого застосування тарифної системи оплати праці, за якої заробітна плата має формуватись під впливом таких постійно діючих чинників, як складність, інтенсивність, відповідальність, умови праці, а розміри премій та інших винагород на основі таких змінних факторів, як ініціативність, старанність, підприємливість, винахідливість та ін Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа.

Щодо відрядної форми оплати праці необхідно зазначити, що у ринкових умовах, які характеризуються високим матеріально-технічним рівнем виробництва, вона не повністю виправдовує для себя, оскільки її дія грунтується на жорсткому зв’язку норми часу і розцінки.

Розвиток високотехнологічних галузей, зростання технічної оснащеності підприємств та завершення формування ринкового середовища у нашій державі Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа неминуче призведе до переходу на погодинну форму оплати, яка вже издавна є поширеною в найбільш економічно розвинутих країнах.

Розглядаючи питання вибору форм і способів стимулювання працівників, необхідно завжди пам’ятати про психологічний нюанс цієї проблеми. Адже різні категорії працівників мають розбіжності у своєму ставленні до тих форм Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа стимулювання, які мають застосовуватись з огляду на рівень кваліфікації, стаж роботи, стать, вік, освітній рівень та інші фактори. Правильно реагувати на зміни в оцінці своєї праці людина починає лише тоді, если її власна оцінка буде визначати ці зміни як суттєві. Крім того, стимулююча дія матеріальних виплат спостерігається лише при певному її Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа значенні і до певної межі. В зв’язку з цим достатньо ефективним буде також поєднання різного роду пільг, заходів соціального захисту, забезпечення здійснення потреб працівників у спілкуванні, самореалізації, які будуть гармонійно доповнювати традиційні способи матеріального стимулювання, спрямовувати більшу увагу роботодавця на определенного працівника. У будь-якому разі це буде Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа справляти позитивний психологічний вплив на працюючого, створювати додаткові мотиви для його трудової активності.

Формуванню належного ставлення до праці сприяють також і ряд нематеріaльних факторів, таких, як зміст праці, співвідношення розумової та інших видів діяльності, умови праці та ін.

Розвиток бізнесу та підприємництва сприяє підвищенню значення таких мотивів, як самостійність, незалежність Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа у боті, прагнення повністю реалізувати свої здібності та знання, брати участь в управлінні. Внаслідок подальшого реформування економіки, підвищення конкурентоспроможності робочої сили й адаптованості людей до ринкового середовища зростатиме вплив мотивів, пов’язаних зі змістом праці, прагненням до самореалізації та самовдосконалення. Ефективне управління персоналом саме і має Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа полягати у тому, щоб виявляти найбільш впливові мотиви до продуктивної праці, та засобами заохочення підтримувати і розвивати найкращі з их.

Одним з дієвих факторів стимулювання ефективності та якості праці є трудовий стаж. Це узагальнюючий показник внеску працівника у виробництво, який є у той же час підставою для отримання певних пільг та соціальних Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа благ.

Стаж роботи характеризується кількісними та якісними показниками. Якісна сторона трудового стажу пов’язана з трудовою діяльністю виконанням певної роботи за конкретною спеціальністю, на відповідній посаді, на певних умовах. Тобто якісна сторона трудового стажу пов’язана з нравом та змістом трудової діяльності.

Кількісна ж сторона вказує на тривалість цієї Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа діяльності у часі. Вона розкривається через такі його риси, як загальна тривалість трудової діяльності як на одному, так і на різних підприємствах, установах, організаціях.

Але до уваги слід приймати не лише кількість, але й якість праці. Праця має бути якісною, високопродуктивною, спрямованою на досягнення поставленої мети Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. Не завжди більш тривалий стаж забезпечує більш якісну працю. Оскільки основним призначенням стажу роботи є черта кількісної сторони трудової діяльності — її тривалості, він не може бути єдиним фактором оцінки праці.

Найбільш ефективним його застосування буде у тому разі, если рішення про заохочення приймається щодо всіх працівників, які мають певний стаж роботи Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. Для індивідуальної оцінки ставлення кожного до праці він має використовуватись у поєднанні з іншими факторами, які дозволяють об’єктивно оцінити не лише кількість, але й якість праці кожного.

Оцінюючи трудову активність кожного працівника та приймаючи рішення про його заохочення, необхідно завжди мати на увазі, що на ринку праці найбільш цінними Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа вважаються ті працівники, які працю вважають своєю життєвою потребою, а не лише засобом для отримання матеріальних благ, необхідних для існування, а також для утримання своїх сімей. Лише у праці ці люди можуть розвивати свої духовні та фізичні здібності, почуватись щасливими, стверджувати для себя в глазах оточуючих. Значну роль у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа ставленні працівника до взятих на для себя зобов’язань відіграють особисті потреби, а також визначені для для себя орієнтири, такі як ділова репутація, визнання та належна оцінка його праці керівництвом і колективом, трудовий престиж, честь та гідність, інтереси справи, до якої він причетний. Саме задоволення цих потреб, досягнення Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа поставленої мети 100є головним стимулом праці.

Визнання трудових успіхів працівника, покращення думки про нього, довіра до нього з боку роботодавця та трудового колективу як до особи, що взяла на для себя певні зобов’язання та досягла необхідних итогів — є потужним імпульсом трудової активності, який за своїм значенням не поступається Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа матеріальному інтересу.

Саме зазначені обставини, що характеризують сучасного працівника, мають стати підставою для широкого застосування роботодавцями засобів заохочення для стимулювання трудової активності працівників, досягнення ними обумовлених у трудовому контракті итогів.

Вони мають обширно застосовуватись для индивидуального заохочення працівника, його позитивної оцінки з боку власника підприємства та трудового колективу Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, підвищення авторитету працівника та довіри до нього.


Розділ ІІІ Входи підвищення ефективності заохочення персоналу як способу управління персоналом

3.1 Неординарна мотивація – як один із механізмів підвищення ефективності діяльності персоналу

Щоб утримати працівників у компанії, керівники катають їх на квадроциклах, поять пивом і дарують швейцарські годинники.

Одна з девелоперських компаній Західної України придбала Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа п’ять квадроциклів. Цей специфічний транспорт знадобився підприємству зовсім не для інспекції будівельних об’єктів. Найініціативнішим працівникам дозволяють протягом двох тижнів їздити на квадроциклах на боту або подорожувати.

Заохочення персоналу якимось оригінальним методом поряд із загальноприйнятими способами мотивації — грішми, підвищенням по службі або просто похвалою — в українських Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа компаніях 100є звичайною практикою.

Використання нестандартних інструментів заохочення стало для українських компаній правилом, а не приємним винятком, у деяких компаніях найуспішнішим за підсумками півріччя працівникам відділу продажу крім грошової премії надається можливість три години пограти в боулінг або більярд. Також таких співробітників щомісяця нагороджують десятьма літрами пива «Фостерс», тижневою Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа оковівкою на двох за кордон або швейцарським годинником. Крім того, щасливий продавець протягом 6 місяців може не дотримуватися в робочий час ділового дрес-коду і не відповідати на дзвінки начальства після 18.00.

Така винахідливість роботодавців — вимушений крок, щоб утримати персонал українських компаній тільки грішми і призами вже удобно неможливо, варто Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа соперникові запропонувати на $200 більше, і працівник піде з роботи.

У компанії «Золоті Ворота» уже традицією стала корпоративна першість з футболу за участю команд, сформованих з працівників усіх бізнес-структур, що входять до корпорації. Гравцям шиють форму на замовлення, на матчі запрошують професійного коментатора і ді-джея для музичного супроводу, словом, захід Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа перетворюється на справжнє шоу. Також улітку крім футбольної першості корпорація «Золоті Ворота» проводить турнір із волейболу, змагання зі стрільби із лука, взимку — чемпіонат із боулінгу.

На спорт роблять ставку і в компанії «МакДональдз Юкрейн». З 1998 року здесь проводять конкурс «Усі зірки», переможці якого працюють під час проведення Олімпійських Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа ігор у ресторанах McDonald’s, розташованих в олімпійському селі, й відповідно мають можливість побувати на спортивних змаганнях.

Для тих, хто не цікавиться спортом, МакДональдз проводить міжнародний конкурс вокалу «Голос МакДональдз». Торік він відбувся вдруге. Під час першого етапу всі охочі працівники компанії надсилали організаторам відеозапис пісень у своєму виконанні, після чого Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа компетентне журі, до складу якого входили і професійні музиканти, вибрало трьох переможців. Кожному з их компанія оплатила зйомку професійного кліпу, з яким вони вирушили на міжнародний конкурс «Голос МакДональдз», а також надала можливість взяти участь у фінальній частині кастингу української версії «Фабрики зірок».

Розвиває таланти своїх Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа працівників і компанія «МТС». Згадавши старі добрі традиції радянських конкурсів «Алло, ми шукаємо таланти!», вона організувала проект «Ліга чемпіонів МТС Україна». Метою заходу є заохочення працівників компанії, що досягли у своїх захопленнях величавых успіхів. Сотні співробітників МТС Україна відгукнулися на цю пропозицію й надіслали розповіді про свої захоплення: фотографією, альпінізмом Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, соціальними проектами, поезією, спортом, футболом, Переможці, яких визначали всі працівники шляхом голосування, отримали «корисні» призи — незамінні для їхнього хобі предмети.

Основною причиною впровадження роботодавцями нестандартних програм мотивації, є жорстка боротьба за фахівців. У такий спосіб компанії намагаються зберегти людський ресурс в умовах гострого дефіциту кадрів. Системи мотивації мають Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа бути спрямовані насамперед на тих працівників, від яких безпосередньо залежить бізнес компанії. Наприклад, на ветеранів фірми. Керівники, щоб утримати «світлих голів», уже стали розробляти спеціальні програми заохочення довгожителів. Наприклад, дехто влаштовує виїзні корпоративи для ветеранів до Туреччини та Єгипту.

А в корпорації «Золоті Ворота» нещодавно ввели звання «Герой корпорації». Його Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа присвоюють заслуженому співробітникові компанії, який пропрацював у ній довгий час і продемонстрував високі результати: впровадив ефективні програми або розробив успішні проекти. Крім морального задоволення герой Золотих Воріт отримує ще й матеріальну винагороду: довічну стипендію.

Нестандартні підходи компанії використовують і при виплаті призів за плодами роботи. Наприклад, премію отримує Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа кожен працівник “Брітіш Американ Тобакко Україна”, який привів у компанію нового співробітника.

До нетрадиційних форм мотивації компанії вдаються, щоб не лише оцінити награды працівників, а й вказати на прорахунки у їхній боті. Зокрема, у компанії «ВВН» навіть розроблено спеціальну програму «Черепаха forever» і «Отримай скунса». Регіональному менеджерові, підрозділ якого показав найгірший Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа итог за підсумками місяця, урочисто вручають живу черепаху на ім’я Даша або фотографію скунса з автографом генерального менеджера компанії. До черепахи додають інструкцію з догляду за нею, і працівник, який її отримав, протягом місяця зобов’язаний піклуватися про тварину. При цьому залишити Дашу вдома на маму чи бабусю не Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа вийде — черепаха виновата жити в офісі компанії.

Фахівці в галузі рекрутменту разносторонне ставляться до таких нововведень. На їхню думку, публічною має бути похвала, а осуд і догани, нехай навіть у такій жартівливій формі, — віч-на-віч. У компанії ВВН визнають, що, впроваджуючи програми «Черепаха forever» і «Отримай скунса Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа», побоювалися негативних реакцій з боку співробітників, адже імена нових господарів черепахи дізнаються не лише їхні колеги по підрозділу, а й увесь персонал компанії.

Попри те що міжнародні компанії интенсивно використовують нестандартні способи мотивації персоналу, новаторами таких розробок є переважно підприємства з українським корінням. Українські підприємства гнучкіші й вигадливіші Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, вони оперативно реагують на ситуацію на ринку праці. Кадрова ж політика транснаціональних компаній в Україні визначається головним офісом, там діють чіткі стандарти і місцевому менеджменту складніше проявити ініціативу.

3.2 Як краще заохочувати працівників

Керівнику, що заповзявся заохочувати працівників, завжди хочеться зробити це очень економно. Звідси дилема: роздати гроші чи вибрати нематеріальні способи Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа мотивації. Експерти вважають цей вибір надуманим. Навіть нематеріальна для працівника винагорода, як правило, вимагає витрат від компанії.

Бажаючи заощадити, багато компаній вирішують піти на хитрість, поєднавши програми мотивації персоналу з заходами щодо посилення командного духу. Вважається, що корпоративні акції (свято, тренінг, виїзд на пікнік) — все одно що подарунок працівникам Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа. Зрозуміло, створення якогомга більш згуртованої команди однодумців — це дуже добре. Проте винагорода определенного працівника являється визнанням його персональних наград з боку керівництва. Змішування особистого й громадського у даному випадку може призвести до неприємним казусів.

Наприклад, для підтримки здорового тіла і бадьорого духу всім співробітникам видали абонементи в фітнес Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа-центри. Причому за невідвідування цього заходу (а отже за непідтримку командного духу) працівники могли позбавитись премій і призів за підсумками кварталу. Чи варто говорити, що для людини вагою майже 108 кілограмів і розміреного методу життя, яким і є цей фінансовий менеджер, така мотивація обернулася мукою. І саме це вплинуло в итогі Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа на його рішення залишити компанію.

Найчастіше, обираючи методи стимулювання персоналу на ударну працю, роботодавці віддають перевагу нематеріальним формам заохочення перед грошовими. По-перше, цей розподіл дуже умовний, адже навіть акції, що не мають матеріальної цінності для працівників, вимагають витрат з боку компанії — іноді дуже помітних. Згадати хоча б Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа корпоративні бенкети, на яких працівники, проводжаючи поглядом офіціантів, думають: «Краще б грошима...». По-друге, якщо платня буде неадекватною праці, то почесними грамотами плин кадрів не зупинити.

Найкраще використовувати різноманітні методи матеріальної мотивації, тобто крім зарплати мають бути грошові виплати (премії) за плодами роботи чи спеціальні індивідуальні винагороди Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа як визнання цінності того чи іншого працівника.Проте необхідно пам'ятати, що грошова мотивація за своєю природою є «ненасичуваною», і людина швидко звикає до нового, вищого рівня оплати. Той рівень оплати, який ще вчора мотивував його на високу робочу віддачу, завтра може стати звичним і втратити спонукальну силу.

Тому важливо Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа використовувати інші способи мотивації, окрім грошових: моральні, соціальні. Визнання наград працівника, його професіоналізму, прояв поваги до нього — надзвичайно ефективний способ моральної мотивації. Це досягається шляхом звичайної похвали в колі колег, нагородженням фірмової грамотою, дешевым сувеніром.

Отже, як заохотити персонал?

1. Виробити чіткі та прозорі критерії оцінки персоналу.

2. З'ясувати реальні потреби працівників Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа.

3. Створити диференційовану систему винагороди. У відділі продажу добре запроваджувати бонуси і виплату відсотків від угод. Для певної категорії працівників мотивацією є навчання (підвищення кваліфікації), для інших — оплата проїзду до місця роботи. Для керівного складу мотивуючим чинником є акції і опціони на їх купівлю.

4. Визнати награды підлеглого: индивидуальна похвала Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, публічне визнання наград (на нараді, зборах), почесна грамота; видати наказ про заохочення працівника з внесенням запису до трудової книги.

5. Надати відгул.

6. Поліпшити умови праці працівника.

7. Видати премію, цінний подарунок.

8. Надати (розширити) соціальний пакет.

9. Перевести працівника у більш престижний підрозділ.

10. Розширити повноваження працівника, дозволити йому брати участь у прийнятті рішень.


Висновк Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа и і пропозиції

На завершення дослідження зрезюмуємо основні положення курсової роботи.

У процесі розвитку управління як науки використовувалися різні підходи до розуміння того, що є управління. Управлінський підхід детермінував погляд на людину, його місце в організації й оптимальні важелі впливу. Так, метафора організації як машини сформувала Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа погляд на людину як на деталь, гвинтик у механізмі, стосовно якого можливе використання людських ресурсів.

Органічний підхід до управління породив дві основні метафори. Перша - організація як особистість, де кожна людина - самостійний суб'єкт, що володіє власними цілями, цінностями, представленнями про правила поведінки. Стосовно такового активного суб'єкта - напарника організації в Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа досягненні її цілей можливо лише управління шляхом постановки погоджених з ним цілей. А для цього треба добре уявляти собі специфіку потреб, основну орієнтацію людини. Друга метафора - мозок - складний організм, що включає внутри себя різні підструктури, з'єднані різноплановими лініями - комунікації, управління, контролю, взаємодії. Стосовно такої складної системи можна говорити лише про Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа управління ресурсами, спрямованому на оптимальне використання наявного потенціалу в процесі досягнення поставлених цілей.

У рамках гуманістичного підходу була запропонована метафора організації як культури, а людини - як розвиваючоїся в рамках визначеної культурної традиції істоти. Реалізовувати функцію управління персоналом стосовно такового співробітника можливо тільки в рамках підходу - управління людиною, не Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа тільки самостійною, активною істотою, але і такої, що притримується визначених цінностей, правил, прийнятих норм поводження.

Для розуміння специфіки непосредственної фірми (підприємства) необхідно проаналізувати елементи, з яких складається організація: мети, структуру, керування, фінанси, персонал, технологію. Всі елементи організації повинні відповідати один одному, проблеми організації - тим більше, ніж у Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа більшому дисонансі знаходяться елементи організації. Знаючи мету, ми можемо вибрати адекватну технологію, орієнтуючись на наявні ресурси (як фінансові, так і людські), а також систему управління.

Життя організації протікає по визначених законах: стадію формування переміняє стадія інтенсивного зростання, що може перейти в стадію стабілізації, а потім - спаду. Якщо організації вдається закріпитися на ринку Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, то вона може пройти кілька циклів свого розвитку, більш тривалих періодів, що відрізняються один від 1-го ціннісними установками й орієнтацією організації. Для першого циклу типично особлива увага до внутрішньої атмосфери, створенню сприятливого (сімейного) укладу, для наступного - прагнення до оченьї формалізації, потім - орієнтація на створення підприємницького потенціалу, а Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа отдалі - прагнення до оченьї якості продукції.

Варто зауважити що керівники ватро підбирати різні варіанти заохочення і враховувати індивідуальні особливості і свойства кожного працівника, якщо він хоче досягти ефективного результату.


Перечень використан их джерел

1. Рыноків Т.Ю., Маліновський П.В. Управління персоналом в умовах кризи. – К.: Либідь, 2006. с. 241

2. Бойко О.С. Наука Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа управління персоналом. Л.: Галичина, 2006 с.97

3. Бранченко Г.Н. Менеджмент організації: посібник., Ж.: ЖІТІ, 2006. с.177

4. Братченко В.Ф Управління персоналом організації в сучасних умовах // Персонал, № 3, 2006. с.320

5. Журавель П.В Сучасна парадигма в управлінні персоналом // Персонал, №5, 2005. с. 122

6. Кохно П.А., Микрюков В.А., Коморов С.Е. Менеджмент. - М.: ЮНИТИ Заохочення працівників як метод управління персоналом - курсовая работа, 2004.с.290

7. Кравчено Т.С. Аналіз концепцій кадрового менеджменту // Персонал, №7, 2005. с.40

8. М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоурі «Основи менеджменту», - М. «Діло», 2002г. с. 205

9. Пушкарьов М.М Кадровий менеджмент: конспект лекцій., К.: Либідь, 2004. с.195


zaochnaya-forma-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-predprinimatelstvo-i-malij-biznes-specialnost.html
zaochnaya-forma-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-specialnosti.html
zaochnaya-forma-obucheniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-uchebnoj-disciplini-kriminalistika-specialnosti.html